Instagram
   
Aktualnosti
  

Javni poziv " Potpore događanjima" za 2017. godinu

25.07.2016 - 01.07.2017
JAVNI POZIV
za kandidiranje događanja za dodjelu potpore iz programa
„Potpore događanjima“ u 2017. godini
I. Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Turističke
zajednice grada Vinkovaca (dalje u tekstu: TZGVK) za manifestacije i projekte koji
doprinose sljedećim ciljevima:
• unapređenju/obogaćivanju turističkog proizvoda/ponude grada Vinkovaca
• stvaranju prepoznatljivog imidža grada
• povećanju ugostiteljskog i drugog turističkog prometa
II. Sredstva potpore odobravat će se za organizaciju i realizaciju manifestacija i
projekata iz točke I., i to za:
• zabavne manifestacije / projekte
• kulturne manifestacije / projekte
• sportske manifestacije / projekte
• tradicijske/etno manifestacije / projekte
• ostale manifestacije i projekte.
III. Sredstva potpore ne mogu se dodijeliti i koristiti za:
• troškove redovnog poslovanja organizatora manifestacije (plaće i ostala primanja
zaposlenih, troškove prijevoza i putovanja, studijska putovanja, pokriće gubitaka,
poreze i doprinose, kamate na kredite, carinske i uvozne pristojbe ili bilo koje druge
naknade)
• izradu studija, elaborata, projektne i druge dokumentacije
• obnovu baštine
• izradu promotivnih i informativnih materijala (internet stranice, prospekti, karte,
CD, DVD, filmovi i dr.)
• kupnju nekretnina (objekata i zemljišta) i prijevoznih sredstava
• suvenire
• izradu programskih dokumenata (marketinški plan i sl.)
• turističku signalizaciju
• sve druge troškove koji nisu vezani za realizaciju kandidirane
manifestacije/događanja.
IV. Za sredstva potpore mogu se kandidirati pravne i fizičke osobe (dalje u tekstu:
Organizator), i to:
• trgovačka društva
• obrti
• udruge
• sportski savezi
• kulturne i druge javne ustanove.
V. Organizator može od TZGVK dobiti potporu najviše do 20% opravdanih
/prihvatljivih ukupnih troškova realizacije pojedine manifestacije.
VI. Kriteriji za odobravanje potpore TZGVK su:
• doprinos stvaranju prepoznatljivog imidža destinacije
• kvalitetna priprema i realizacija manifestacije (jasno definiran cilj i
sadržaj/program)
• originalnost, prepoznatljivost i kvaliteta
• doprinos razvoju turističkog proizvoda grada Vinkovaca
• utjecaj na povećanje ugostiteljskog i drugog turističkog prometa
• utjecaj na održivi razvoj i ekologiju
• iskustvo i sposobnost organizatora manifestacije za kvalitetnu realizaciju
• osigurano financiranje manifestacije (vlastita sredstva nositelja manifestacije i
interesnih subjekata), odnos tražene potpore i vlastitih sredstava
• tradicija održavanja manifestacije/održivost – dugoročni učinci
• zastupljenosti u domaćim i stranim medijima.
VII. Potrebna dokumentacija za kandidiranje za potpore TZGVK:
1. popunjeni Obrazac prijave TZGVK /17 koji je sastavni dio Javnog poziva
2. popunjeni Obrazac o nepostojanju dvostrukog financiranja istih troškova
3. popunjeni Obrazac izjave o partnerstvu (ako je više organizatora)
4. dokaz o pravnom statusu organizatora manifestacije: preslika izvoda iz
Trgovačkog, obrtnog ili drugog odgovarajućega registra
5. potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga organizatora prema državi
(ne stariju od 30 dana od dana slanja prijave – original) te nepostojanju duga na ime
turističke članarine i boravišne pristojbe
TZGVK zadržava pravo od predlagatelja zatražiti dodatna pojašnjenja.
VIII. Organizatori manifestacije/projekta, kandidaturu s cjelokupnom
dokumentacijom iz točke VII., podnose Turističkoj zajednici grada Vinkovaca, od
dana objave na Internet stranici www.tz-vinkovci.hr do 2. rujna 2016.godine.
Neće se uzeti u razmatranje:
• kandidature s nepotpunom dokumentacijom iz točke VII.
• kandidature s nepotpuno ispunjenim obrascem TZGVK/17
• kandidature pristigle nakon roka.
Nakon završenog javnog poziva dokumentacija se ne vraća.
IX. Odluku o dodjeli sredstava potpore donosi Turističko vijeće TZGVK na prijedlog
Povjerenstva. Popis odobrenih potpora bit će objavljen na Internet stranici www.tzvinkovci.hr
S Organizatorom kojem Turističko vijeće TZGVK odobri potporu, TZGVK sklapa
ugovor kojim se uređuje: način korištenja potpore, način praćenja realizacije
događanja, isplata potpore, nadzor namjenskog korištenja potpore i druga pitanja
vezana za organizaciju i realizaciju događanja i dodjelu potpore.
X. TZGVK će odobrena sredstva potpore doznačiti organizatoru na žiro račun nakon
realizacije manifestacije i po primitku potrebne vjerodostojne dokumentacije (izvješće 
o realizaciji manifestacije i utrošenim sredstvima potpore po vrstama, foto i/ili druga
dokumentacija kojom se dokazuje realizacija manifestacije, računi
izvođača/dobavljača i dokaznice/ dokumenti kojima se dokazuje realizacija
manifestacije).
Rok za dostavu vjerodostojne dokumentacije - dokaznica o održanoj manifestaciji/
projektu, a za isplatu odobrenih sredstava:
- 30 dana po održanoj manifestaciji.
U svim vrstama oglašavanja i tiskanja promidžbenih materijala, osim na radiju,
obvezna je objava loga TZGVK i mrežne stranice u obliku www.tz-vinkovci.hr.
Ukoliko se realiziraju oglašavanja na društvenim mrežama Facebook, Instragram i
Twitter potrebno je na linku ili stranici koji se promovira označiti @visitvinkovci.
Priručnik za korištenje logotipa kao i logotipi TZGVK dostavit će se nakon objave
rezultata o sufinanciranju.
TZGVK ima pravo praćenja i provjere točnosti podataka iz dostavljene natječajne
dokumentacije, kao i u realizaciji manifestacije/projekta i kontroli namjenskog
trošenja sredstava. Ako TZGVK utvrdi nepravilnosti u korištenju potpore, naložit će
organizatoru povrat potpore u dijelu u kojemu je utvrđena nepravilnost.
XI. Rok i način podnošenja kandidatura
Javni poziv je otvoren od dana objave na internet stranicama TZGVK www.tzvinkovci.hr
Tiskanu i ovjerenu kandidaturu s traženom popratnom dokumentacijom potrebno je
poslati poštom na adresu: Turistička zajednica grada Vinkovaca, Trg bana Josipa
Šokčevića 4, s naznakom: Kandidiranje događaja za dodjelu potpore iz programa
„Potpore događanjima“ u 2017. godini.
Povratak na listu