Instagram
   
Aktualnosti
  

JAVNI POZIV za Božićni sajam u sklopu Bajke na Bosutu 2021. godine

15.11.2021 - 28.11.2021
 1. Organizator Božićnog sajma je Turistička zajednica grada Vinkovaca, Trg bana Šokčevića 4, 32100 Vinkovci, OIB: 34765765190.
 2. Pravo sudjelovanja na specijaliziranom Božićnom sajmu imaju sve fizičke i pravne osobe s područja Republike Hrvatske i inozemstva, koje uredno ispune i dostave potpisanu i ovjerenu prijavu za sudjelovanje, a najkasnije do 28. studenoga 2021. godine. O sudjelovanju, razvrstavanju i rasporedu izlagača odlučuje organizator  poštujući maksimalno njihove želje i koncepciju priredbe.
 3. Potpisana Prijava za sudjelovanje ima važnost Ugovora.
 4. Podnijeta prijava je neopoziva i obvezna  za  izlagača. Nakon primitka  prijave, organizator potvrđuje prihvat prijave izlaganja, a zadržava pravo da je prihvati ili odbije. Organizator zadržava pravo da izlagaču odredi mjesto izložbenog prostora.
 5. Prijava za izlaganje odnosi se samo na prijavljene izlagače s prijavljenim proizvodima. U sklopu sajma nije dozvoljeno obavljati ugostiteljsku djelatnost. Prijava obvezuje izlagača da prijavljene izloške drži na štandu za vrijeme trajanja sajma. Tijekom angažiranja sajamskog-izložbenog prostora izlagač  je  dužan  za  vrijeme  radnog  vremena  sajma neprekidno  boraviti  u  sajamskom prostoru  vodeći  brigu  o  svim izlošcima i opremi o vlastitom trošku.
 6. Ako  zbog  nepredviđenih  okolnosti  izlagač  u  pismenoj  formi  predloži organizatoru povlačenje svoje prijave o sudjelovanju najkasnije 7 dana prije početka priredbe, organizator ju može prihvatiti.
 7. Ukoliko se priredba  mora vremenski pomaknuti, skratiti, produljiti ili premjestiti u drugi prostor, izlagač nema pravo otkazati sudjelovanje niti ima pravo na naknadu štete.
 8. Izlagač sam uređuje izložbeni prostor, ali uz poštivanje koncepcije sajma, imajući u vidu da je riječ o specijaliziranom sajmu.
 9. Izlagač osigurava izloške i drugu opremu na izložbenom prostoru o vlastitom trošku. U slučaju nastanka štete (krađa, oštećenje i sl.) izlagač je dužan nastalu štetu u najkraćem roku prijaviti policijskoj  postaji.
 10. Izlagač je odgovoran za štetu ili nesreću nanesenu organizatoru i drugim izlagačima, odnosno osobama na izložbenom prostoru, ako ih je izazvao on ili njegovo osoblje.
 11. Organizator je tijekom sajma ovlašten nesmetano fotografirati te izrađivati druge vrste video i audio zapisa u ustupljenim izložbenim prostorima i koristiti ih za vlastite i opće potrebe. Izlagači se u tom pogledu odriču bilo kakvih autorskih prava i potraživanja, a isti nemaju ovlast vršenja takvih oblika snimanja bez posebnog odobrenja organizatora, osim unutar vlastitog izložbenog prostora
 12. Ekonomsko- propagandne aktivnosti na prostoru organizatora mogu se organizirati u skladu s propisima Republike Hrvatske. Za sve reklamne akcije izvan izložbenog prostora izlagača potrebno je posebno odobrenje organizatora. Na štandu se ne dopušta uporaba elektronskih uređaja koji proizvode buku. Puštanje glazbe na izlagačevom prostoru kao niti organiziranje prezentacija, konferencija za novinstvo i drugih aktivnosti izlagaču nije dozvoljeno.
 13. Reguliranje prodaje - izravna prodaja izložaka i uzoraka je dozvoljena. Izlagači su dužni u skladu sa zakonskim propisima pripremiti svu potrebnu dokumentaciju koju zahtijevaju inspekcijske službe.
 14. Organizator preuzima brigu oko čišćenja sajamskih prostora, ulaza i drugih površina, koje zajednički koriste svi izlagači i posjetitelji.
 15. Čišćenje štandova i izložaka isključiva je obveza izlagača.
 16. Izlagač ne može davati  u  najam izložbeni  ili propagandni  prostor, odnosno njegov dio, trećim osobama bez dozvole organizatora.
 17. Organizator se obvezuje predati štand i opremu izlagaču 1 sat prije početka priredbe. Izlagač je obvezan vratiti štand i opremu u stanje u kakvom ih je primio. U slučaju oštećenja ili nestanka materijala i opreme sa štanda, izlagač je dužan nadoknaditi štetu.
 18. Božićni sajam održat će se od 16. prosinca do 24. prosinca 2021. godine.
 19. Rad sajma je: od 17:00 do 22:00
 20. Izlagač se obvezuje preuzeti naručeni izložbeni prostor najkasnije 1 sat prije početka sajma, a raspremanje mora dovršiti u roku 1 sat nakon zatvaranja sajma.
 21. Ukoliko izlagač ne preuzme naručeni izložbeni prostor u navedenom roku prije početka sajma, a o tome  nije obavijestio organizatora, organizator zadržava pravo da od tog roka na dalje raspolaže prostorom bez ikakvog obrazloženja.
 22. Sastavni dio Javnog poziva je prijavnica koja se mora ispunjena dostaviti Organizatoru elektronskim putem, osobno ili putem pošte najkasnije do 28. studenoga 2021. godine.
 23. Korisnici odnosno izlagači su dužni obavljanje svoje djelatnosti na prostorima iz ovog Javnog poziva uskladiti sa svim relevantnim zakonskim propisima i podzakonskim aktima Republike Hrvatske koji se odnose na istu te u tu svrhu o svom trošku ishoditi sve eventualno potrebne dozvole i odobrenja nadležnih tijela za obavljanje djelatnosti na prostoru kojega koriste. Korisnici odnosno izlagači su u cijelosti odgovorni trećim osobama u slučaju novčanih potraživanja nastalih zbog nepridržavanja odredbi zakonskih propisa i podzakonskih akata Republike Hrvatske. Isti jamče i isključivo su odgovorni za sigurnost trećih osoba (gosti, zaposlenici, osoblje Organizatora, službene osobe) na prostoru kojega koriste.
 24. Javni poziv će se objaviti na www.tz-vinkovci.hr i na www.vinkovci.hr. Osoba za kontakt je Stjepan Andabak (TZGVK)  tel: 032/334 653, na e-mail: info@tz-vinkovci.hr

PRIJAVNICU MOŽETE PRUZETI OVDJE!

Povratak na listu